Gevestigd en kantoorhoudende te ENSCHEDE OV

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -"consument": een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf; -"consumentenkoop": de koop met betrekking tot een roerende zaak die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een wederpartij, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen MacStuff en een wederpartij waarop MacStuff deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voorzover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 3: Aanbiedingen.

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en gebaseerd op de door derden (leveranciers) verstrekte gegevens. Wij zijn niet gebonden aan redelijkerwijs kenbare vergissingen in opgave van prijzen, levertijden etc.

2. In catalogi, afbeeldingen, tekeningen etc. vermelde specificaties/ gegevens zijn niet bindend. Hieraan kunnen slechts rechten ontleend worden indien zulks uitdrukkelijk is opgenomen in de overeenkomst.

3. Op de website wordt geen voorraadinformatie en/of levertijden aangegeven of gegarandeerd.

Artikel 4: Overeenkomsten.

1. Een overeenkomst komt met MacStuff pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door MacStuff . Deze aanvaarding blijkt hetzij uit de schriftelijke bevestiging daarvan aan MacStuff , hetzij uit het feit dat MacStuff uitvoering geeft aan de overeenkomst.

2. MacStuff is gerechtigd een opdracht zonder opgave van redenen niet aan te nemen en is niet aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende schade.

3. Wijzigingen in de overeenkomst gelden pas nadat zij uitdrukkelijk schriftelijk door MacStuff zijn bevestigd. Eventuele daardoor optredende vertraging in de levering komt voor rekening en risico van wederpartij.

Artikel 5: Prijzen.

1. Alle opgegeven en/of overeengekomen prijzen zijn vrijblijvend, exclusief B.T.W. en gelden uitsluitend voor levering af bedrijf MacStuff .

2. Indien na het sluiten van de overeenkomst prijsbepalende factoren zoals lonen, invoerrechten, inkoopprijzen en koersen, een wijziging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, is MacStuff gerechtigd de overeengekomen prijs met inachtneming van de terzake bestaande wettelijke voorschriften te wijzigen.

3. Eventuele noodzakelijke montage en/of andere werkzaamheden/reparaties, die MacStuff moet uitvoeren om haar werkzaamheden naar behoren te kunnen verrichten, worden separaat doorgerekend tegen de daarvoor op het moment van uitvoering geldende tarieven.

Artikel 6: Eigendommen van wederpartij.

1. MacStuff gaat ervan uit dat wederpartij zelf voor de benodigde backup/copieën zorgdraagt indien hij unieke/onvervangbare exemplaren/materialen/informatie ter bewerking/reparatie/omzetting aan MacStuff ter hand stelt.

2. Wederpartij dient zelf voor verzekering tegen onder andere risico's van brand, diefstal, transportschade van alle aan MacStuff ter beschikking gestelde materialen zorg te dragen.

Artikel 7: Leveringen.

Bij ontvangst dient u de verpakking goed te controleren op beschadigingen. De handtekening die u bij ontvangst zet is namelijk niet alleen voor ontvangst maar voor ontvangst in goede staat.

Er zijn verschillende regels voor zakelijke afnemers* en consumenten*

Zakelijke afnemers:

1. Ook indien MacStuff voor het transport zorgdraagt, komt het risico van verlies, diefstal of beschadiging tijdens het vervoer voor risico van wederpartij.

2. Bij bestellingen/opdrachten onder rembours wordt EUR 10,08 (excl. BTW) als bijdrage in de verzend- en rembourskosten in rekening gebracht. Bij een vooruitbetaling zijn de verzendkosten afhankelijk van het totaalbedrag. Bij een andere wijze van verzending komen de meerdere kosten voor rekening van wederpartij.

3. Een opgegeven levertijd is nimmer als fatale termijn te beschouwen. Een levertijd gaat in na schriftelijke aanvaarding van de bestelling/opdracht, maar nooit eerder dan nadat alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens en materialen, alsmede een eventueel overeen gekomen vooruitbetaling in het bezit van MacStuff zijn.

4. Wederpartij is verplicht door MacStuff ter aflevering aangeboden zaken direct na aanbieding in ontvangst te nemen.

5. Meerdere of mindere hoeveelheid wordt tegen de eenheidsprijs doorberekend.

Consumenten:

1. Uw zending is alleen verzekerd voor het risico van verlies, diefstal of beschadiging tijdens het vervoer, indien de consument kiest voor verzending als pakket. Indien de consument kiest voor verzending per brievenbuspost (zonder handtekening voor ontvangst), dan kan Macstuff de zending niet volgen en ook niet instaan voor verlies, diefstal of beschadeging.

2. Bij bestellingen/opdrachten onder rembours wordt EUR 10,08 (excl. BTW) als bijdrage in de verzend- en rembourskosten in rekening gebracht. Bij een vooruitbetaling zijn de verzendkosten afhankelijk van het totaalbedrag. Bij een andere wijze van verzending komen de meerdere kosten voor rekening van wederpartij.

3. Een opgegeven levertijd is nimmer als fatale termijn te beschouwen. Een levertijd gaat in na schriftelijke aanvaarding van de bestelling/opdracht, maar nooit eerder dan nadat alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens en materialen, alsmede een eventueel overeen gekomen vooruitbetaling in het bezit van MacStuff zijn.

4. Wederpartij is verplicht door MacStuff ter aflevering aangeboden zaken direct na aanbieding in ontvangst te nemen.

5. Meerdere of mindere hoeveelheid wordt tegen de eenheidsprijs doorberekend.

Artikel 8: Reclames.

1. Reclamering terzake van zichtbare gebreken dient onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de feitelijke overdracht van de zaak te geschieden.

Reclamering terzake van niet zichtbare gebreken dient onverwijld na ontdekking doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat het gebrek is geconstateerd te geschieden. Bij overschrijding van de genoemde termijn vervalt elke aanspraak tegen MacStuff terzake de betreffende gebreken.

2. Klachten over facturen dienen binnen 5 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend.

3. Wederpartij verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid indien hij niet binnen de hierbovenvermelde termijn en wijze heeft gereclameerd en indien hij MacStuff niet de gelegenheid heeft geboden gebreken/klachten te onderzoeken/herstellen.

4. Wederpartij die het geleverde niet binnen 5 dagen na ontvangst daarvan behoorlijk op zijn deugdelijkheid heeft gecontroleerd, wordt geacht de levering accoord te hebben bevonden. Aan die termijn van 5 dagen zal wederpartij niet worden gehouden indien die termijn in een bepaald geval redelijkerwijs verlenging behoeft. Wederpartij zal in geen geval enige aanspraak tegen MacStuff kunnen doen gelden nadat wederpartij een gedeelte van het geleverde ofwel in gebruik heeft genomen, be- of verwerkt, respectievelijk heeft doen in gebruik nemen, be- of verwerken, ofwel aan derden heeft doorgeleverd.

5. Rechtsvorderingen terzake dienen binnen één jaar na de tijdige reclame, op straffe van verval, aanhangig te worden gemaakt.

Artikel 9: Garantie.

1 MacStuff verbindt zich tot het met zorg verrichten van de verstrekte opdracht, tenzij zij zich uitdrukkelijk zodanig heeft verbonden dat haar werkzaamheden en/of leveringen een door de wederpartij beoogd resultaat teweeg zullen brengen.

2 De omstandigheid dat MacStuff de wederpartij terzake mondeling of schriftelijk adviezen heeft verstrekt, brengt niet met zich mede dat MacStuff zich tot het teweeg brengen van een zodanig resultaat heeft verbonden.

3 MacStuff garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabrikagefouten gedurende de door MacStuff in de met de wederpartij gesloten overeenkomsten aangegeven/overeengekomen termijn. De factuur geldt als garantiebewijs. Bij gebreke hiervan geldt voor geleverde zaken een garantie-termijn van 3 maanden na levering; voor verrichte reparaties van derden geldt eveneens een garantie-termijn van 3 maanden na de betreffende reparatie.

4 Indien de zaak een ontwerp-, materiaal- of fabrikagefout vertoont heeft de wederpartij recht op herstel van de zaak. MacStuff kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De wederpartij heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is. Een vervangen zaak wordt eigendom van MacStuff .

5 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden in danwel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

  • de niet-inachtneming door wederpartij van bedienings- en onderhoudsvoorschriften danwel ander dan het voorziene normale gebruik;
  • normale slijtage
  • reparatie of werkzaamheden van welke aard dan ook zonder toestemming van MacStuff door wederpartij of derden gepleegd;
  • de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
  • zonder overleg met MacStuff aangewende gebruikte (hulp-)materialen respectievelijk zaken;
  • materialen of zaken, werkwijzen en constructies, voorzover zonder uitdrukkelijke instructie van MacStuff toegepast, alsmede van door of namens de wederpartij aangeleverde materialen en zaken;

Op software wordt geen garantie gegeven.

6. Wederpartij is gehouden om, in geval van retournering van hardware naar MacStuff , die hardware in dezelfde emballage (welke onbeschadigd dient te zijn) te retourneren, bij gebreke waarvan MacStuff aan wederpartij kosten in rekening zal brengen ten bedrage van 7,5% van de aanschafwaarde van de hardware met een minimum van EUR 35,00. MacStuff adviseert wederpartij dan ook de verpakking zorgvuldig te bewaren, tenminste voor de periode dat de garantie op de hardware loopt. Zie daarvoor de factuur.

7. Indien wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met MacStuff gesloten overeen komst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is MacStuff met betrekking tot geen dezer overeenkomsten tot enige garantie hoe dan ook genaamd gehouden.

8 De wederpartij dient aan te tonen dat de zaak binnen de garantietermijn een gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt. De garantie vervalt als het type- of serienummer van een zaak is verwijderd of gewijzigd of indien de zaak gedemonteerd is of gedemonteerd is geweest. Indien de wederpartij consument is geldt in af wijking van het bepaalde in lid 4 van dit artikel het volgende:

9 MacStuff kan er voor kiezen om de geleverde zaken in het kader van de nakoming van haar garantieverplichtingen te vervangen. Een vervangen zaak wordt eigendom van MacStuff .

10 De wederpartij kan slechts vervanging van de zaak of ontbinding van de koopovereenkomst vorderen indien: - MacStuff tot tweemaal toe een vruchteloze poging heeft gedaan eenzelfde gebrek te herstellen en dit gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen, of - de wederpartij aantoont dat de zaak zoveel gebreken vertoont of heeft vertoond dat deze niet aan de over komst beantwoordt en dat deze gebreken vervanging of ontbinding rechtvaardigen.

11 Voorzover een zaak onder de garantie wordt gerepareerd, danwel wordt vervangen, geschiedt de reparatie of de vervanging aan het bedrijf van MacStuff . Eventuele transportkosten zijn voor rekening van de wederpartij.

Artikel 10: Aansprakelijkheid.

1. Voor schade ontstaan door door MacStuff geleverde zaken en/of diensten, zoals hardware, software, adviezen, ontwerpen en analyses bij de ontwikkeling van programmatuur, installatie-werkzaamheden, instructies, aanvaardt MacStuff haar aansprakelijkheid daarvoor alleen indien en voor zover zij terzake verzekerd is. MacStuff is met name niet aansprakelijk voor kosten en schade ten gevolge van verminking, vernietiging of zoekraken van bestanden, gegevens en andere informatie-dragers van wederpartij, daar deze immer worden geacht copieën te zijn van de in het bezit van wederpartij zijnde originelen.

2. De aansprakelijkheid van MacStuff is te allen tijde beperkt tot het door MacStuff met betrekking tot de zich voordoende schade verzekerde bedrag. Indien er in voorkomende gevallen geen verzekeringsdekking mocht blijken te bestaan, om welke reden ook, is de aansprakelijkheid van MacStuff beperkt tot de factuurwaarde exclusief BTW.

3. Wederpartij vrijwaart MacStuff en haar ondergeschikten voor aanspraken van derden terzake van schade, welke is veroorzaakt door het gebruik van door MacStuff (op)geleverde diensten en produkten. Tevens vrijwaart wederpartij MacStuff - voor aanspraken van derden die in opdracht van wederpartij- werkzaamheden verrichten ten behoeve van projecten en/of diensten. MacStuff is niet aansprakelijk voor kosten en schade die zijn ontstaan door toedoen of nalaten van wederpartij of door wederpartij -bij het project betrokken derden.

4. Iedere verdere aansprakelijkheid, hetzij voor directe hetzij voor indirecte schade, kosten en interesten, uit welke hoofde dan ook, is uitgesloten.

5. MacStuff is niet aansprakelijk voor eventuele ontstane schade indien wederpartij, of een derde partij, de (op)geleverde diensten en produkten op onjuiste wijze installeert, inbouwt of aansluit. MacStuff is niet aansprakelijk voor eventueel ontstane schade indien wederpartij, of een derde partij, door MacStuff (op)geleverde diensten en produkten installeert, inbouwt of aansluit op, aan of in een apparaat dat hiervoor niet geschikt of bedoeld is.

Artikel 11: Overmacht.

1 Tekortkomingen van MacStuff in de uitvoering van de overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.

2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: - de omstandigheid dat MacStuff een prestatie die van belang is in verband met de door haar zelf te leveren prestatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt; - stakingen; - storingen in het verkeer; - overheidsmaatregelen die MacStuff verhinderen haar verplichtingen tijdig dan wel deugdelijk na te komen; - een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het totstandbrengen van de overeen-gekomen prestatie benodigde zaken of diensten; - bovenmatig ziekteverzuim.

3 Indien de prestatie door overmacht langer dan één maand wordt vertraagd is ieder der partijen, onder uitsluiting van verdere rechten, bevoegd de overeenkomst te ontbinden volgens de wet, zonder dat MacStuff tot enige vergoeding van schade, door de wederpartij of derden geleden, gehouden zal zijn.

4 MacStuff heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat MacStuff haar verbintenis had moeten nakomen.

5 Indien MacStuff bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 12: Betaling.

1. Levering geschiedt tegen contante betaling/onder rembours of per vooruitbetaling.

2. Indien door MacStuff wordt ingestemd met levering op factuur, dient betaling daarvan binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn geschied, zonder aftrek, korting en/of verrekening.

3. MacStuff is, ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gerechtigd om alvorens zaken te leveren/werkzaamheden aan te vangen zekerheid voor betaling te verlangen danwel de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien deze zekerheid niet wordt/kan worden gegeven.

4. Alle door MacStuff terzake het niet nakomen door wederpartij van haar verplichtingen uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarden gemaakte kosten, waaronder buitengerechtelijke kosten, proceskosten en kosten van rechtskundige bijstand, waaronder begrepen niet door de rechter toegewe zen bedragen, komen ten laste van wederpartij, met uitzondering van proceskosten en kosten van rechtskundige bijstand indien MacStuff als verliezende partij in de kosten veroordeeld wordt. De buitengerechtelij ke kosten worden berekend op basis van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, en bedragen tenminste EUR 250,00.

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud en eigendomsovergang.

1. Alle door MacStuff te leveren en geleverde zaken blijven haar eigendom totdat wederpartij aan al zijn verplichtingen jegens MacStuff terzake de betreffende, de vorige en volgende gelijksoortige leveranties terzake door MacStuff verrichte of te verrichten bijkomende werkzaamheden, alsmede terzake de vorderingen van MacStuff jegens wederpartij wegens tekortschieten door wederpartij in de nakoming van zijn verbintenissen jegens MacStuff heeft voldaan.

2. Wederpartij is, zolang hij niet integraal aan zijn betalingsverplichtingen jegens MacStuff heeft voldaan, niet gerechtigd op de door MacStuff geleverde zaken een pandrecht te vestigen danwel deze zaken te verkopen, over te dragen, te verhuren of op welke andere wijze dan ook aan een ander ter beschikking en/of in bezit te stellen.

Artikel 14: Retentierecht.

MacStuff is gerechtigd om in bewerking zijnde, reeds bewerkte of nog te bewerken zaken van wederpartij die zij onder zich heeft, onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die MacStuff heeft gemaakt ter uitvoering van alle opdrachten van wederpartij, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere zaken van wederpartij, tenzij wederpartij voor deze kosten naar het oordeel van MacStuff genoegzame zekerheid heeft gesteld. Alle aan de uitoefening van dat retentierecht voor MacStuff verbonden kosten, waaronder opslagkosten, zijn voor rekening van de wederpartij.

Artikel 15: Geschilbeslechting.

Geschilbeslechting. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen de wederpartij en MacStuff , in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank te Almelo. MacStuff blijft echter bevoegd de wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
Indien de wederpartij consument is heeft hij het recht gedurende een maand nadat MacStuff zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.

Artikel 16: Toepasselijk recht.

Toepasselijk recht. Op elke overeenkomst tussen MacStuff en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG: Verdrag Wenen 11 april 1980) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

07012016